Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 18 november 2018 (in PDF) 
 

__________________________________________________________________________

Orde van dienst
18 november 2018
in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van Aaf Sietske Euwijk
 

Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist
: Guus Korpershoek

 


De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom

Wij zingen staande 280

2. 4. 
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat? 
   
3. 5. 
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen 280
6.  7. 
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

   (hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
 waarna we zingen: Heer ontferm U over ons
                                Christus ontferm U over ons
                                Heer ontferm U over ons

Gloria 713 ‘Wij moeten God zingen’
2. 5.
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.
 
DIENST VAN HET WOORD
 

Gebed van de zondag

Voor de kinderen
       
        De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Exodus 30: 11-16

Wij zingen 72 (psalm)


4.
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Schriftlezing: Marcus 12: 28 t/m 13:2

Wij zingen 152 De lofzang van Hanna


2.
Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen 760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’

2. 3.
Gij gaat in 't donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.
Al dwalen we ook ten dode af
tot over 't graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.
   
4. 5.
Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.
Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onverganklijkheid.
   
6.  
Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.
 

DIENST VAN DE DOOP

Bij het binnendragen van de dopelingen
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij: ‘Zegenwens’
 Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld

Ik zegen je oogjes met kleuren en licht
dan blijven ze steeds op het wonder gericht.
Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht
en woorden zal spreken waar iemand op wacht.
 
Refrein:


 
Kind van God gekregen
ik geef jou Zijn zegen.
Kind van God gekregen
ik geef jou Zijn zegen.

Ik zegen je oortjes voor iedere taal
zodat je leert luisteren naar ieders verhaal.
Ik zegen je handjes - nog teder en klein
zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn.

Refrein:

Ok zegen je voetjes om vrijuit te gaan
en sterk als een mens in het leven te staan.
Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer
zodat Hij je dragen zal elke dag weer.

Refrein:

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)
V. Beste Jop en Maaike Euwijk,
    hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
    en welke naam zal zij dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam.
V. Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven, vast gegrift in de palm van Gods hand!

Over de doop

de ouders komen met de dopelingen bij het doopvont

Gebed bij het doopvont
V:


 
Jop en Maaike Euwijk
aanvaarden jullie
de doop van je kind
als teken van Gods liefde en trouw?
   
  Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om haar te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
   
  En beloven jullie
haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en haar te leren wat strijdig is met Christus?

Antwoord van Jop en Maaike Euwijk:    
Ja, dat aanvaarden en beloven wij!

Doopbediening

Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
V: 
Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
   
  Aaf Sietske Euwijk
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.
   
V:


 
Jop en Maaike
deze kaars is Aaf gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken,
elk jaar op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.

Vraag aan de gemeente  (allen gaan staan)
V:
 
Gemeente wilt u
Aaf Sietske Euwijk
in uw midden ontvangen
om samen met haar ouders
en haar broers Juul en Hidde
de weg van Christus te gaan?

De gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom,
Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook,
wereldwijd en in ons midden.

Geloofsbelijdenis  344
tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde


Vanuit de kindernevendienst

Wij zingen lied 794 ‘Gods zegen bidden wij je toe’

2.
Je hebt in liefde trouw beloofd,
een zwak, een kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord.
Ontvang de vlam die nimmer dooft:
vuur uit Gods hart ontsproten –
Hij houdt ons ja omsloten.
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons

Stil gebed

‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Wijkkas

Wij zingen ‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’
Tekst Sytze de Vries naar Michael Forster;
melodie Londonderry Air (traditionele Ierse melodie)
2. 3.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

              tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Zending 2x

en zegen
G.: gezongen amen

***
  Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
     koffie en limonade staan klaar.


MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 18 november  
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 19 november  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 20 november  
Ouderensoos                 
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Cantorij      
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 21 november  
Clubs: gemengd 6-8 jaar   
Basiscatechese        
18.45 - 19.45 uur
19.15 - 20.00 uur
   
Donderdag 22 november  
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Avond ‘Einde religie of nieuw begin’
Glorious Touch              
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 23 november  
Repetitie kinderkerstzang
Oefenen kerstspel
Messengers          
15.30 uur - 16.15 uur
16.30 uur
20.00 - 22.00 uur 
   
Zondag 25 november  
Dienst laatste zondag van het kerkelijk jaar 10.00 uur

__________________________________________________________________________

 

Einde van de religie of een nieuw begin?
Over: John D. Caputo (1940)
In ‘Hopeloos hoopvol’ – belijdenissen van een postmoderne pelgrim - beschrijft godsdienstfilosoof John D. Caputo op zeer persoonlijke wijze zijn spirituele reis. Van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde tot de postmoderne filosoof die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God. Een religie zonder religie is wat Caputo probeert te omschrijven. Hij doet dit op een aangrijpende, concessieloze wijze, waarbij hij zich een weg zoekt tussen mystiek, filosofie en theologie.

Donderdag 22 november 20.00 uur in de Bethelkerk

Er worden kopieën van de te lezen gedeelten gemaakt.

Opgave en informatie bij: ds. Guus A.V. Fröberg,
 

KAYA   Stadsgehoorzaal/Harmonie
KAYA heeft hard gewerkt aan hun theaterprogramma “Achter mijn ogen”. Op 24 november spelen ze met een volle bezetting van 6 muzikanten in de stadsgehoorzaal/Harmonie. Kaya speelt nieuwe eigen nummers en de mooiste van anderen. Ieder lied is een verhaal. Van ontroerend klein tot groter  afgewisseld met kleine anekdotes en verhalen. Kortom de belofte van een avond vol mooie muziek,  liedjes en (muzikale) verhalen.
Kaarten via de Stadsgehoorzaal of via www.debandkaya.nl
Vertel ik wat ik dragen kan 
Achter mijn ogen zoveel vragen      
Over wat ik durf te zien  
Achter mijn ogen; beleef ik de dagen 
Waarin jij ontvangen kan 
En ik los van belangen  
In het licht te staan met jou    

Jan de Hek, Zang en Gitaar; Bert van der Meer, Drums Percussie; Vincent Haenen, Bas; Stefan Smaling, Toetsen; Martijn de Koning, Trompet; Richard Hendriks, Sax.

 


 

 

 

 

terug