Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 9 december 2018 (in PDF) 
 

__________________________________________________________________________

Orde van dienst voor de viering
van zondag 9 december 2018
Tweede advent
in de Bethelkerk
 

Voorganger : Pastor Marja Griffioen
Organist
: Hans Treurniet

 


Bij de liturgische schikking
Het thema  van de adventsweken is ‘Geloof met me mee’.
Vier geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Ze roepen ons op om met hen mee te geloven.
De donkere tijd, verbeeld door turf en stenen, zal elke week lichter worden. 

2e advent    9 december
Een nieuw begin
Johannes de Doper is in de woestijn. Hij krijgt een boodschap te verkondigen:  God zal redding brengen. Hij zegt: Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw.

We zien bij de donkere turf meer groen. We zien een tak met knoppen en hyacintenbollen als teken van een nieuw begin.
Er branden twee paarse kaarsen.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom

De tweede adventskaars wordt aangestoken

We zingen staande


Tweede advent:
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

   (hierna gaan we zitten)
 
Wij zingen Lied 440, vers 1, 2 en 3

 
1. 2.
Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ‘t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3.
Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot  en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden wee.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
                    Christus ontferm U over ons
                    Heer ontferm U over ons.

Wij zingen 461, vers 1, 2, 3 en 4
2. 3. 
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!
Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!
   
4.  
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
 
 
  DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen
 
 De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Maleachi 3, 1-4

Wij zingen Lied 456b, 1, 2, 3 en 4
2.
Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
3.
Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

4.
Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ‘t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.”

Schriftlezing: Lucas 3, 1-6

Wij zingen
Lied 456 b, vers 5, 6, 7 en8
 
5.
Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn verbond.”
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
6.
Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.
   
7.
Volk uitentreuren
gezeten in de nacht,
Gods woord zal u gebeuren
zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren,
kom, woord, in onze nacht.
8.
Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.


Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen Lied 833


 
        De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 
DIENST VAN DE GEBEDEN  

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met: 
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Stil gebed

Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
 1e  Diaconie
 2e  Missionairwerk & Kerkgroei


Aan het einde van de dienst
staan bij de uitgangen de bloemenpot

       tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen  uit de oppas worden opgehaald.
 
Slotlied staande 444, 1, 2, 3 en 4
2. 3.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten ‘t morgenrood.
   
4.  
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht!
 


Zending en zegen
Allen : AMEN

 
*****
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en
             koffie, thee of limonade te drinken

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :
 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 9 december  
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 10 december  
Klussen rond en in de kerk
Inleveren spullen kerstmarkt
09.00 - 12.00 uur
0.900 - 12.00 uur
   
Dinsdag 11 december  
Inleveren spullen kerstmarkt
Ouderensoos
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Cantorij      
14.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 12 december  
Bijbelkring
Inleveren spullen kerstmarkt
Avondgebed
10.30 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
19.30 uur
   
Donderdag 13 december  
Inleveren spullen kerstmarkt
Inleveren spullen kerstmarkt
Inleveren spullen kerstmarkt
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch   
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 14 december  
Inleveren spullen kerstmarkt 
Repetitie kinderkerstzang
Kerstmarkt
Oefenen kerstspel
Messengers          
10.00 - 12.00 uur
15.30 uur - 16.15 uur
16.30 - 20.00 uur
16.30 uur
20.00 - 22.00 uur 
   
Zaterdag 15 december  
Kinderkerstzang  17.00 - 18.00 uur
   
Zondag 16 december  
Dienst 3e advent 10.00 uur

__________________________________________________________________________


 

 

 

 

terug