WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 14 januari 2019 nr. 2
   
Aankondiging Taizégebed + Poster ‘Week van het gebed’ + Mediatief Moment
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Zondag 20 januari

Deze zondag is er een oecumenische dienst met de H. Lucasgemeente.
Het is de zondag waarmee de ‘Week van Gebed voor de eenheid’ begint.
Thema van deze week is ‘Recht voor ogen’. Met dit thema wordt onze blik gescherpt op recht en onrecht. ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.
(Deuteronomium 16:18-20)
In deze dienst ga ik samen met pastor Henri Egging voor en medewerking wordt verleend door het Willibrordkoor.
10.00 uur in de Bethelkerk.

Dit jaar wordt door de Verzamelde Kerken van Vlaardingen voor het eerst  dagelijks in kerken van Vlaardingen gebedsbijeenkomsten /avondgebeden /vieringen gehouden.
De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. Zie voor het schema het bericht elders in Onderweg.

Een mooie gelegenheid om elkaar wat meer te leren kennen.
U bent overal van harte welkom!

 

 

BMZ 19 januari

De Bethel mannen gaan voor de 9e keer zingen. De BMZ wordt gehouden op zaterdagmiddag 19 januari. De muzikale leiding is in handen van Monique van den Hoogen uit Oudewater. Van zingen en bewegen heeft ze haar beroep gemaakt en ze leidt zeer grote projecten. Lees het na op www.zangzaak.nl. Dat belooft heel wat. Opgave mannen Tijdschema: inloop  zangers: 13.30-14.00. Voor partners-vrienden-belangstellenden. Finale-miniconcert start 16.30. Afterparty 17.00 Komt allen!
 

 

Veertigdagenkalender

Voor de komende veertigdagentijd dit jaar willen we een veertigdagenkalender maken met voor iedere dag een gedachte, een gedicht, een lied, een tekst of iets anders dat u bezig houdt of staande houdt in uw leven. Alle gemeenteleden van de Bethelkerk mogen hieraan bijdragen.
We nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen en uw bijdrage te delen.
U kunt hier Guus Fröberg of Carla van Ee voor aanspreken.
Graag voor 10 februari.

 

Wijkdiaconie

Via de bloemenpot ontvingen wij op zondag 13 januari  € 64,40.
In december 2018 mocht de wijkdiaconie op de rekening voor een totaal bedrag van € 537,00 aan  giften ontvangen, waaronder een gift van € 100,00 en € 350,00
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.
Hartelijk dank voor uw giften,
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.

 

Giften

Coby Zonneveld ontving € 20,- (twee giften van €10,- ), bestemd voor de diaconale wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.
 


Kerkbalans 2019

Geef voor je kerk
Komende week start de actie kerkbalans.
Door weer en wind gaan mensen weer langs de deur om het informatiemateriaal rond te brengen en de enveloppen met uw reactie, uw toezegging weer op te halen.
Komende zondag is de start. De kerkrentmeesters trakteren daarom bij de koffie: ‘Een koekje van eigen deeg’. (Misschien ook wel met een knipoog naar ‘Heel Holland bakt’, maar dat terzijde.)
We zijn met al de mensen die deze dagen actief in de weer zijn om Kerkbalans 2019 te organiseren en uit te voeren.

 

Solidaridad

Chocoladeletters, kerstkransjes, paaseitjes…..
De vraag naar cacao stijgt explosief. Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van die chocolade te voorzien. Maar de cacaoproductie loopt terug en veel boeren leven in bittere armoede.
Om te zorgen dat deze en volgende generaties kunnen blijven genieten van chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame toekomst. Hiervoor is het MASO programma gestart. MASO betekent ‘optillen’ in de lokale taal Akan.
Een volgende generatie cacaoboeren wordt weer enthousiast gemaakt voor het vak. Een nieuwe generatie van jonge onafhankelijke cacaoboeren, die leren meer cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier. Een nieuwe generatie die werkt aan een menswaardig bestaan en leert om een leiderschapsrol te vervullen in hun gemeenschap.
De verkoop van ‘brood & wijn’, na afloop van de kerstnachtdienst, heeft € 267,10 opgeleverd.
Dit geld wordt overgemaakt naar de kerkenactie van Solidaridad, die geheel in het teken staat van het MASO programma.
 


ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:

Zondag 20 januari  
Oecumenische dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 21 januari  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 22 januari  
Ouderensoos: 
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
   
Woensdag 23 januari  
Basiscatechese 
Wijkkerkenraad
19.15 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Donderdag 24 januari  
Clubs: meisjes 8-10 jaar     
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 25 januari  
Messengers  20.00 - 22.00 uur
   
Zondag 27 januari  
Dienst
Taizégebed  instuderen
10.00 uur
18.30 uur
 

Voor deze week en daarna
 

En of het hier gesneeuwd heeft   (Judith Herzberg)

Eerste sneeuw. Ja, eerste sneeuw,
maar wie heeft ogen voor de laatste,
de laatste sneeuwpop, het smelten
van de voeten, wie let daarop?

Zo gaat het ook met pijn.
Je voelt het onbarmhartige
begin maar het verdwijnen
maak je op uit het verdwenen zijn..

Ds. Guus A.V. Fröberg

______________________________________________________________________

 

TAIZÉVIERING

27 januari 
Bethelkerk  – Burg. Verkadesingel 26
 
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
 In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

 De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

 Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55 met ons 
 nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.
 Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

 Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te  delen of wat na te praten.

Volgende viering:
31  maart – Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26   

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail:


______________________________________________________________________


POSTER ‘WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID’

______________________________________________________________________

 


MEDIATIEF MOMENT

Opdat wij hen (leren) kennen

Het stof van de aflopen week is neergedaald. De vlaggen zijn opgerold.
Er waren twee werelden en er zijn twee werelden. De camera’s zijn weggedraaid, journalisten schrijven alweer over andere dingen.
De kerk, de kerk heeft haar gezicht verbrand. (vrij naar Lucebert)
De kloof die er was is niet kleiner geworden er zijn geen bruggen geslagen.
Het porseleinen vaasje heeft er weer een paar barsten bij.

De afgelopen week herlas ik een zeer verhelderd artikel van mijn vroegere docent Bijbelse Theologie, Prof. Rochus Zuurmond.
Het artikel heet ‘Sodom, de geschiedenis van een vooroordeel.’ Het artikel is een uitleg en correctie op het misverstaan van Genesis 19:5
‘En zij (d.i. de mannen van Sodom riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn de mannen die naar jou zijn gekomen deze nacht? Breng ze naar buiten, naar ons, opdat wij hen (leren) kennen!’

Met enige aarzelingen geef ik een samenvatting.
De zonde van Sodom is, naar het oordeel van de grote meerderheid van de exegeten, “de tegennatuurlijke ontucht”, d.w.z. de seksuele omgang van mannen met mannen. Het verhaal uit Genesis is de eeuwen door gebruikt om homoseksueel gedrag bij mannen te veroordelen. Van Sodom hebben we in de Nederlandse taal het woord ‘sodomie’ afgeleid.
Het gaat daarbij met name om de laatste zinsnede: ‘opdat wij hen (leren) kennen!’ Wat betekent hier ‘kennen’ ?

Wat hier eigenlijk staat is: ‘Breng ze naar buiten, wij willen graag met hen kennismaken.’ Dat kennis maken heeft een negatieve lading in de zin van ‘Wij willen ze graag een lesje leren’. Die mannen van Sodom vormen in alle opzichten een bedreiging voor Lots gasten. Hun kennismaking is een excessieve kennismaking, waartoe óók seksueel misbruik hoort, zoals in oorlogen dorpen worden platgebrand en mannen, vrouwen en kinderen, worden misbruikt en afgeslacht of als slaaf worden afgevoerd.
De zonde van Sodom is allereerst de schending van het gastrecht.
De gastvrijheid in de brede zin van het woord is hier in het geding. Daar gaat het hier om! Vergelijk: Matt.10:14vv, de uitzending van de discipelen:  Het kwaad van Sodom verbleekt bij het kwaad van de ongastvrijheid.

Ik citeer de slotalinea inclusief de laatste voetnoot: ‘de werkelijk slachtoffers van dit vooroordeel waren zij die met een vermeend beroep op de Heilige Schrift van “sodomie” werden beschuldigd, vervolgd, gemarteld en vermoord. De kerken zouden zich toch een opnieuw moeten afvragen wie bij deze schanddaad (de ongastvrijheid GAVF) nu eigenlijk de Sodomieten waren.’

Voetnoot van Prof Zuurmond hierbij:

‘natuurlijk is het onzinnig om uit losse Bijbelcitaten een zedenleer …. te willen afleiden. Het “beroep op de Heilige Schrift “zal een beroep op het geheel van de Heilige Schrift moeten zijn, d.w.z. een praktisch, onmoralistisch belijden van de Geest, de beweging van het bijbelse getuigenis. Maar moraaltheologen en zedenmeesters, of ze nu in het Vaticaan zitten of in de … Synode, moeten in ieder geval beseffen dat dit z.g. “beroep op de Schrift” zich onmiddellijk tegen hen zelf keert!’

De werkelijke schanddaad is het kennen in de zin van geweld aan doen, misbruiken, niet gastvrij ontvangen van de vreemdeling, van de ander, die altijd anders is. De gastvrijheid is een bijkans heilig gebod.
Het is de gastvrijheid die bruggen slaat.

Ik bied graag de gelegenheid om verder in te gaan op de uitleg van deze Bijbeltekst op maandagavond 28 januari, 20.00 uur in de Bethelkerk.
Opgave gewenst:

Ds. Guus A.V. Fröberg

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

Januari 7 jan.         


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug