WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

__________________________________________________________________________


2. WIJKBERICHT 4 november 2019 nr. 38
    + Meditatief Moment

    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Zondag 17 november

De evangelielezing van deze zondag geeft een meningsverschil weer over de opstanding van de doden. De sadduceeën die dit ontkennen stellen Jezus hierover een vraag. Ze voeren een absurd verhaal als voorbeeld aan. Zeven broers trouwen na elkaar met dezelfde vrouw. Ze gaan allemaal dood, inclusief de vrouw. Van wie zal nu de vrouw in de verrijzenis de vrouw zijn?
Wat zal het antwoord van Jezus zijn op deze ten diepste, los van de absurditeit, nog altijd actuele vraag?
We lezen Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27-38.
 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

Derde woensdag van de maand
Woensdagochtend 20 november

Deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend op de koffieochtend met elkaar te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; ; tel.010 4347162
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!
 

Tomáš Halík

In de tweede avond over Tomáš Halík over zijn zoektocht naar het geloven in de moderne tijd staat ‘De nacht van de Biechtvader’ centaal.
Van harte welkom.
Donderdag 21 november, 20.00 uur in de Bethelkerk.

 

KERSTMARKT

13 december 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti’s en oliebollen!

De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij
‘SPARKLE’, dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. Bordesplein Vlaardingen. Voor meer informatie: www.stichtingsparkle.nl.
Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel.
Met uw overtollige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.
Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O. weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN voor € 0,40.
En op de markt zelf!

DE INLEVERTIJDEN VOOR KERSTSPULLEN EN POST ZIJN:
Maandag 9 december 9-12 uur, dinsdag 10 december 14-16 uur, woensdag 11 december 19-20 uur, donderdag 12 december 13-16 uur en vrijdag 13 december 10-12 uur.
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of bakken bijvoorbeeld ijzerkoekjes of kerstkoekjes? Of iets lekkers bij de koffie?
Alles is welkom........... meld dit dan even bij Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt .
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER opbrengst!!!

 

Oproep voor kerstmorgen

Beste gemeenteleden,
voor de kerstmorgenviering  op 25 december 10.00 uur hebben we een toneelspel met de kinderen  dat gebaseerd is op Lukas 14 vers 16-24, “Kom naar mijn feest, alles staat klaar”.

Er doen ongeveer 25 kinderen mee en ze hebben allemaal hun eigen rol kunnen kiezen.
Voor het slot van het spel ben ik nog op zoek naar ongeveer 4 gemeente leden, die zich willen kleden als de vrienden van “Pauper” een eenvoudige zwerver, die van de koningin zijn vrienden mee mag nemen naar het kerstfeest, wat zij voor alle mensen organiseert!

Wil je meer weten of je opgeven?
Mail naar .

Hartelijke groeten, Willy van Bree-Kreeft

 

Een goed verhaal

Na een ‘goed verhaal 1- De zorg voor het ‘HUIS’ Bethelkerk - ’ is nu ook een ‘goed verhaal 2 - Rouw en gedenken in de Bethelkerk -’ verschenen.
Het verhaal van de Bethelkerk wordt verteld in maandelijks verschijnende nummers.
 

Bethelkerk doppenkerk

En dan staat het halletje opeens vol
met zakken vol doppen voor de geleidehondenactie van het KNGF.
 

Wijkdiaconie

Afgelopen zondag 10 november ontvingen wij van u via de bloemenpot  € 87,40.

In de afgelopen maand mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen: € 40,00 en € 12,00.
Een ieder hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.
Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen.

Wijkdiaconie, Jos van den Boogert
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: .

Zondag 17 november    
Dienst 
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
  10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
     
Maandag 18 november    
Klussen rond en in de kerk   09.00 - 12:00 uur
     
Dinsdag 19 november    
Ouderensoos,
Clubs: meiden 10-12 jaar + jongens 8-12 jaar
Cantorij
  14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
     
Woensdag 20 november    
Koffieochtend 
Lunch
  10.30 - 12.00 uur
12.00 uur
     
Donderdag 21 november     
Clubs: meisjes 6-10 jaar + jongens 6-8 jaar
Leeskring Thomas Halik
Repetitie Glorious Touch 
  19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
     
Vrijdag 22 november    
Oefenen kinderkerstzangavond
Oefenen kinderkerstspel 
Repetitie Messengers
  14.45 - 15.30 uur
15.30 uur
20.00 uur
     
Zondag 24 november    
Dienst, Laatste zondag van het kerkelijk jaar    10.00 uur
 

Voor deze week en daarna

November is een maand van gedenken in de kerk: Allerheiligen, Allerzielen, de Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Daarom deze maand ook gedichten rond het thema ‘gedenken’.
In een mooie lezing over voor de organisatoren van de herdenkingen van 75 jaar vrijheid gebruikte Mabel van Oranje regels uit (te lang om in z’n geheel over te nemen, maar hier wel met een link) het gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman.

‘Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.’

Ds. Guus A.V. Fröberg

__________________________________________________________________________

MEDIATIEF MOMENT


Dierbare Bijbelwoorden 3
Gedenken


Een ander van mijn dierbare Bijbelwoorden, tevens één van kernwoorden in de Bijbel is ‘gedenken’.
November is een maand van gedenken, daarom deze keer het Bijbelwoord ‘gedenken’.
We kunnen in onze taal nog onderscheid maken tussen gedenken, herdenken en herinneren. Herinneren kan iets volkomen vrijblijvends zijn, het is omzien naar het verleden en meer niet. Het kán wel gevolgen hebben. Wanneer een misdadiger of een ander voor de rechtbank moet getuigen, maakt het wel degelijk uit of je je iets kunt herinneren.
Herdenken is al meer dan herinneren. Herdenken is een terugkijken naar wat of wie iets voor ons betekende.
Gedenken is van deze drie het meest omvattende woord.

In de Bijbel
Gedenken is in de Bijbel – zeker zoals we deze vanuit de traditie van Israël kennen - een woord dat zich in drie richtingen ontvouwt: Verleden, heden en toekomst.
‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd.’ (Ex.13:3)
Gedenken betekent: in actie komen voor de verdrukten, om de beloften ten uitvoer te brengen. (Ex. 6:5)
In deze regel waarin de geschiedenis van de bevrijding van het joodse volk levend wordt gehouden, wordt tegelijkertijd richting gewezen, wordt naar de toekomst gewezen. Het is geschiedenis, een stuk collectief geheugen, dat jaar in jaar uit levend wordt gehouden, niet uit valse sentimenten, maar om er hoop uit te putten.
‘Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heiligt’ (Ex.20:8 [St.V.]. In de N.B.V. is gedenken dom-weg vertaald!)
Wij gedenken deze dag. Enerzijds als een ‘herinnering’ aan het scheppen van hemel en aarde en al wat er op is. Anderzijds als een dag om te heiligen, een dag om hier en nu te vieren en er iets bijzonders van te maken in de levende verwachting, ‘van der zaalgen sabbatsvreê!’ (Gezang 221:1 LB'73), voor iedereen.
Wanneer Jozua met het volk Israël de Jordaan doortrekt worden er gedenkstenen opgericht om de doortocht door de Jordaan, het beloofde land vast te leggen.
Het zijn stenen, dode stenen die een betekenis krijgen. Er hoort nu een verhaal bij, dat men elkaar elke keer weer vertelt. Door dat verhaal worden het levende stenen. Ze verwijzen naar de uittocht, de tocht door de woestijn, de doortocht door de Jordaan en de intocht in het land van de belofte. (Joz. 4 : 1-9)
Men is elkaar dit verhaal blijven vertellen. Ook toen het niet meer mogelijk was naar die stenen te gaan, ook toen men niet meer wist welke stenen het waren.
Overal ter wereld, in de verstrooiing bleef men elkaar het verhaal vertellen.
Gedenken van dit gebeuren was voor het volk Israël waar ook ter wereld bevrijding, verlossing, levende hoop geworden. Het zal anders worden, eens zullen de pogroms ophouden, eens zal de Heer ons bevrijden, een zal er geen vervolging meer zijn. Eens zal het land der belofte geen belofte maar werkelijkheid zijn.

Gedenken treffen we ook in het Nieuwe Testament een aantal malen aan:
Als er verwezen wordt naar de instellingswoorden, die Jezus sprak toen Hij de maaltijd met de zijnen had en daar het brood brak en de beker nam. (o.a. Luk.22: 19; 1 Cor.11: 24,25).
Ook hier horen we ‘gedenken’: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’. De leerlingen en de velen na hen die zich leerlingen noemen zullen met deze woorden en gebaren Hem en zijn werken herinneren en er hoop en daadkracht voor de toekomst uit putten. Hem gedenken betekent dus ook: Hem als inspirerend voorbeeld zien.
Als wij de Messias en al wat Hij voor ons heeft gedaan en al Gods heilswerk, ook in de Zoon vervat, gedenken dan is Hij tegenwoordig met alles waar Hij – ons vooruit – is vóórgegaan. Ook wat is geschied in Hem, wordt opnieuw als realiteit voor ons bevestigd.
Hijzelf bevestigt het in de tekenen van zijn aanwezigheid en gebrokenheid voor ons, steeds opnieuw, ‘totdat Hij komt’.

Gedenk het verleden
Leef het heden
Vertrouw de toekomst  Abba Kovner (1918-1987)
 

__________________________________________________________________________

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2019

November 4 nov.        
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.
Voor 3 wk!
26 aug
 
     
Juli 1 juli 8 juli 15 juli
voor 3 wk!
   
Juni 3 juni 17 juni 24 juni    
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr. - 29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 feb.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.   


Eerdere wijkberichten 2018

December 3 dec. 10 dec. 17 dec.    
November 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov.  
Oktober 1 okt. 8 okt. 15 okt. 22 okt. 29 okt.
September 3 sept. 10 sept. 17 sept. 24 sept.  
Augustus     20 aug. 28 aug.  
Juli 2 juli 9 juli     30 juli
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug