Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 19 november 2017 (in PDF)


Zondag 19 november 2017
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost


Voorgangers : Pastor Marja Griffioen
Organist

 


De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
 
Welkom
 
Wij zingen staande Lied 105: vers 1 en 3


3.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
 
Bemoediging                          

V.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:     die trouw is tot in eeuwigheid
g.:     die niet laat varen het werk van zijn handen.
 

Groet:

V.:     De Heer zij met u
g.:     ook met u zij de Heer.
 
Wij zingen lied 840, vers 1,2,3
2. 3.
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.   

                                       (hierna gaan we zitten)
 
Kyriëgebed
eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:       Heer ontferm U over ons
                                       Christus ontferm U over ons
                                       Heer ontferm U over ons
 
Wij zingen: Lied 218, vers 1,2,4 en 5
2. 4.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
   
5.  
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
 
 
                                    DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
 
Met de kinderen


                    De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 
Lezing: Genesis 18, 22-33
 
Wij zingen Lied 803, 1, 2 en 3
2. 3.
Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft:
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk dat hier beneden
de stem van God verstond.

Lezing: Matteüs 25, 31-46
 
Wij zingen: Lied 561: 1, 4 en 5
4. 5.
O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Uitleg en verkondiging
 
Wij zingen Lied 974: 1, 2, 3 en 5
2. 3.
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.
   
5.  
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
Uw liefde overwint.
 

                      De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden
telkens afgesloten met:
V.:     Dat bidden wij in uw Naam
g.:     Heer hoor ons
 
Stil gebed
 
Onze Vader
(oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.
 
 
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:

1e = Diaconie
2e = Wijkkas
 
         tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
 
Slotlied staande Lied 422: 1,2,3
2. 3.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zending en Zegen
G.: gezongen amen

*****
                       Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
                               bij de koffie, thee of limonade.
 
 
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en op Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
 
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
 
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer", Schiedamseweg, Vlaardingen.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:

 
Zondag 19 november  
Provider / tienerclub     19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 20 november  
Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
   
Dinsdag 21 november  
Ouderensoos
Clubs: Meisjes 10-12 jaar
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
   
Woensdag 22 november  
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
   
Donderdag 23 november  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese     
Pelgrimage
locatie Bethelkerk          
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur

20.00 – 22.00 uur
   
Vrijdag 24 november  
Repetitie kinderkoor       
Repetitie Messengers
15.45 tot 16.30 uur
20.00 uur
   
Zaterdag 25 november  
Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 uur
   
Zondag 26 november  
Gedachtenis dienst
Provider                                                                                
Taizédienst
locatie Heilige Lukaskerk
10.00 uur
19.00 – 20.30 uur

19.00 – 21.00 uur
 

Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017
Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 8 december a.s.
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer gebruikt?
Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders, 
informatie www.ms-anders.nl.

U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 u., dinsdag 5 dec. 14-16 u,
woensdag 6 dec. 19-20 u., donderdag 7 dec. 14-16 u. en vrijdag 8 dec. 10-12 u.

Ook verzorgen wij weer de kerstpost in VLAARDINGEN in samenwerking met
voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 per stuk,
inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.
 
Medewerkers zijn van harte welkom!
Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten?
Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen? Verkopen op de avond zelf? Opruimen?
Vele handen maken licht werk.

Meldt u aan! Geef U op of info bij:
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt
we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!
 

2e Avond ‘Heilige Onrust
De tweede gespreksavond naar aanleiding van het boek ‘Heilige Onrust’ van prof. Frits de Lange is dinsdagavond 21 november om 20.00 uur.
Met name hoofdstuk 3 en 4 hopen we te bespreken.
Ook wie de eerste avond gemist heeft is van harte welkom

 


 

 

terug