Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 23 september 2018 (in PDF) 
 

__________________________________________________________________________

Oecumenische viering 23 september 2018

H. Lucaskerk
Thema: Generaties voor Vrede 

Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Pastor : Henri Egging
Koor             : Cantorij van de Bethelkerk o.l.v. Ed Saarloos
Organist
: Hans Treurniet
 

Openingslied


Allen:
couplet 1 en 3
Cantorij: couplet 2

Begroeting en inleiding (door pastor Henri Egging)

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
In de Naam van de Vader en de + Zoon en de heilige Geest.
Allen: Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Allen: En met uw geest.

Lied: Gij zijt in glans verschenen


Kyrië gebed
(door pastor Henri Egging)

Bidden om ontferming
Je hoofd buigen
Je hart openen
Met open handen opkijken naar die AnderGod ontferm U over mij
Ik buig mijn hoofd
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U
Mijn hart wil U ontmoetenGod ontferm U over ons
Leer ons, onze handen uit te strekken naar U en elkaar Geef ons vrede in ons hart
Help ons om te buigen,
zodat wij anderen van de grond omhoog kunnen helpenMoge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons vergeven als wij tekortgeschoten zijn
en ons geleiden naar zijn rijk van vrede. Amen.


Gloria lied: Alle eer en alle glorie


Drempelgebed
(door ds. Guus Fröberg)

Lezing: Deuteronomium 6,4-9

Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige»! Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Allen:
2.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken
brood om te breken,
wij kunnen bestaan

Cantorij
3.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

Allen:
4.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.


Evangelie lezing: Marcus 9, 14-29

Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

Overweging (door ds. Guus Fröberg)

Geloofsbelijdenis
♫God, ik geloof in uw scheppende kracht
God ik geloof in uw scheppende kracht
uw liefde voor iedere mens.
Ik geloof u als vader die steeds op ons wacht en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof in uw geest die ons nimmer ontbrak, hij houdt ons in liefde bijeen.

Refrein:
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,
op aarde verschenen als mens.
Ik geloof u als eerlijk begaan met ons lot,
en in ons geluk als uw wens.
Ik geloof dat het lijden en sterven u brak,
en dat u weer levend verscheen.

Refrein:
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.

Samen verenigd rond Christus de Heer,
zo vormen wij allen de kerk.
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,
haar eenheid in liefde en werk.
Ik geloof in het vuur dat de heer eens ontstak,
door dood en verrijzenis heen.

Refrein:
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,
door twijfels en moeilijkheden heen.

Dankgebed en voorbede (door pastor Henri Egging)

Goede God, wij danken U voor het visioen van vrede dat U heeft laten opbloeien in uw weg met uw volk.
Wij danken U voor het voorbeeld van uw Zoon Jezus, die uw vrede onder ons mensen heeft belichaamd.
Hij heeft woorden van vrede gesproken, onrecht aangeklaagd en omgezien naar mensen in nood.
Telkens weer zocht Hij in gebed de verbondenheid met U, zijn en onze Vader. Wij danken U daarvoor, en wij willen in zijn voetspoor gaan. Daarom bidden wij…

Goede God, delend in uw verlangen naar vrede, een wereld zoals door U bedoeld, zien wij zoveel onbegrijpelijk lijden. Daarom bidden wij met heel ons hart om vrede voor al uw mensen. Laat ons zingend bidden…


Spreek ons aan, God, hartstochtelijk als uw Zoon, Jezus Messias. Leer ons, zoals Hij, uw mensen in nood te zien, die worden gekleineerd, geknecht en misbruikt. Open onze harten voor mensen die op de vlucht zijn.
Laat ons zingend bidden…


God, doe ons omzien naar uw mensen, onze naasten. Zorg dat wij uw wereld steeds op ons netvlies houden. Laat ook ons handelen gericht zijn op vrijheid en bevrijding. Dat wij elkaar zien door uw ogen.
Laat ons zingend bidden…God, wij denken aan al die gebieden waar mensen leven onder de voortdurende dreiging van oorlog en terreur. Wij zien mensen voor ogen die getroffen worden door rampen, en mensen die onrecht wordt aangedaan die arm zijn gemaakt.
Laat ons zingend bidden…God, wij proberen onze harten te openen voor mensen die vergeten worden, wij staan stil bij nood en onrecht die het nieuws niet halen. En wij bidden U voor mensen in nood dichtbij: mensen voor wie het leven zwaar valt, of die getroffen zijn door ziekte; mensen die rouwen om het verlies van een dierbare.
Laat ons zingend bidden…Goede God, wek in ons uw diepe verlangen naar vrede. Beziel ons met uw Geest, opdat wij mensen worden die met ons hart en met onze handen werken aan vrede, in navolging van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Onze Vader

Collecte

De Cantorij zingt…….
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk iedereen met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.


 
Vredegroet
(door pastor Henri Egging)
Heer Jezus Christus, Uw eerste woord was altijd: ‘vrede’. ‘Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u’, hebt u aan uw apostelen gezegd. En U heeft ons opgedragen mensen nabij te zijn in hun nood: door ons gebed, en door onze handen uit de mouwen te steken.
Geef ons weer vertrouwen als wij tegenslag of weerstand ondervinden op de weg van de vrede. Geef vrede in uw naam en maak ons één. U, die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede van de Heren zij altijd met u.

Allen: en met uw geest.

Wensen wij elkaar de vrede, van hand tot hand.

Psalm 153 – God van mensen nabij

Op afstand zien we mensen lijden, strijden, doden
Andere mensen, andere levens, ander leed
Op afstand lezen we hun verhalen, met mitsen en maren Propaganda, nepnieuws, verborgen agenda’s.
Op afstand oordelen we over waarheid en onwaarheid
In de kerk, in de moskee, op de comfortabele bank
Wij roepen rustig: Heer, ontferm U (over hen).

Oorlogen beginnen op afstand, besloten door leiders op afstand
Honderden, duizenden, miljoenen, en nog meer slachtoffers
Oorlogen eindigen van dichtbij, bevochten door leiders van dichtbij
Gruwelijke verhalen, in woord en beeld, geven we door Plechtig beloven we ‘nooit meer’, slechts tot een volgende keer
Leed vervaagt, de herinnering vervaagt, elke generatie weer
Wij roepen veilig: Heer, ontferm U (over hen).

Mozes - Christus - Mohammed;
Thora - Evangelie – Koran
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?
Economie - uitbuiting - plundering; geld - macht – politiek
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?
Wij roepen verward: Heer, ontferm U (over ons).

Wie zet zijn eigen kinderen in om voor ouderen te vechten?
En wie zet zijn toekomst in om te strijden voor een gedroomd verleden?
Het hart spreekt wanneer de lach oordeel en vooroordeel breekt
Het hart leeft wanneer andermans traan op onze schouders kleeft
Wie zet dan zijn religie in voor de religie van anderen?
En wie zet dan zijn veiligheid in voor de veiligheid van anderen?
Wij roepen in twijfel: Heer, ontferm U (over ons).

In nabijheid voel ik de moeder, de vader en het kind
Ze worden mijn familie en hun leed is mijn last
In nabijheid zijn hun verhalen waarheid, zonder mitsen en maren
Hun verlangen naar veiligheid blijft bij mij, één en verbonden
In nabijheid worden mijn beelden verpulverd tot as
In het gebed, in de aanraking, in die heilige ontmoeting
Ik roep: Heer, ontferm U (over mij).

(tekst: Enis Odaci Stichting Humanislam)

Zegen en zending (door pastor Henri Egging)
Droom de wereld open
Zing tegen beter weten in
Zing en droom van de mens die je zijn mag in Zijn Naam

Gezegend je hand die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten op weg naar de ander,
op weg naar recht en vrede

Laten wij gaan gedragen door de Eeuwige
Die ons de moed geeft om op te staan voor recht en gerechtigheid dat wij elkaar zo tot zegen zijn.
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden en ons met Vrede omgeven.
Allen: Amen.

Slotlied: Ga maar gerust


Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
 
We hopen u na deze viering te ontmoeten op het kerkplein.
    En daar, onder het genot van een kopje koffie of thee,
        met elkaar in gesprek te gaan over het thema.
 
Generaties voor Vrede


MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 23 september  
Cantatedienst      
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
17.00 uur
19.00-20.30 uur
   
Maandag 24 september  
Klussen rond en in de kerk
Wijkkerkenraad    
09.00 - 12:00 uur
20.00 uur   
   
Dinsdag 25 september  
Ouderensoos                 
Clubs: jongens 8-12 jaar / meiden 10-12 jaar
Cantorij      
14.30 - 16.30 uur
19.00-20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 26 september  
Clubs: gemengd 6-8 jaar                 18.45-19.45 uur
   
Donderdag 27 september  
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch              
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 28 september  
Messengers           20.00 - 22.00 uur 
   
Zondag 30 septemebr  
Dienst Bethelbijzonderdienst      
Taizégebed
10.00 uur
19.00 uur

 

 

terug