Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 15 juli 2018 (in PDF) 
 

Zondag  15 juli 2018
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost


 

 Voorganger : Pastor Marja Griffioen
  Organist
: Guus Korpershoek
 De kaarsen worden aangestoken


Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
 In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
 
Welkom

Wij zingen staande Lied 84, 1 en 2

2.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
 
Bemoediging                          

V.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:     die trouw is tot in eeuwigheid
g.:     die niet laat varen het werk van zijn handen.
 
Groet:

V.:     De Heer zij met u
g.:     ook met u zij de Heer.
 
Wij zingen lied 84, vers 3
3.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
 
                            (hierna gaan we zitten)
         
Kyriëgebed
eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:               Heer ontferm U over ons
                                               Christus ontferm U over ons
                                               Heer ontferm U over ons
  
Wij zingen: Lied 96, 1,2, en 6 
2. 6.
God gaat de goden ver te boven,
die ijdele waan die heidenen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zij kracht vervult de heilige hoven.
In ‘t lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aarde en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.
 
                                       DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
 
Met de kinderen
 
                      
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Jesaja 52, 1-6
 
Wij zingen 176, 1,2 en 3
2. 3.
Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkere gloed,
o kleinood Gods dat flonkren moet
met glans die Hij zal schenken.
Zoals een maagd die wordt gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt,
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
‘t zal bruiloft in haar straten zijn
en lente in haar hoven.

Lezing: Marcus 6, 6b-13
 
Wij zingen: Lied 806, 1,2,3
2. 3.
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Uitleg en verkondiging 
 
Wij zingen Lied 500, 1,3,4 en 5
3. 4.
Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.
Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.
   
5.  
Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
 

                   De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

                                DIENST VAN DE GEBEDEN
 
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:     

V.:     Dat bidden wij in uw Naam
g.:     Heer hoor ons
 
Stil gebed
 
Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen.
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven voor:

1e = Diaconie
2e = Wijkkas
 
               
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
  
Slotlied staande Lied  802: 1,2,3,4, en 6.

Refrein

 
2. 3.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
         Refrein
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
         Refrein
   
4. 6.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
         Refrein
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'
         Refrein
 
Zending en Zegen
G.: gezongen amen

****
 
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:


Start seizoen zaterdag 15 september
De vakantie periode moet nog beginnen, maar we denken al aan het nieuwe kerkseizoen. Dat begint op zaterdag 15 september. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk.
We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig.
Als u een pan soep wilt koken of een salade wilt maken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail .
Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.
Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u zich dan op. Er liggen inschrijflijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van. 

Cobie Plantinga-van Vliet
 

 

 

 

terug