Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 17 september 2017 (in PDF)

Door omstandigheden kon de liturgie van zondag 17 sept.
niet geplaatst worden.
Hier rechtsboven staat hij nog wel als Pdf.

_________________________________________
Orde van dienst voor de viering
van zondag 27 augustus 2017
in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafelVoorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Kees van den Berg

 


De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
 
Welkom
 
Wij zingen 326

 
2. 3.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!
   
4.  
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!
 

 
(hierna gaan we zitten)
 
Bemoediging
V.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:     die trouw is tot in eeuwigheid
g.:     die niet laat varen het werk van zijn handen
 
Groet:

V.:     De Heer zij met u
g.:     ook met u zij de Heer
 
Wij zingen 326

 
5.   6.     
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
 
waarna we zingen:     
Heer ontferm U over ons
                                      Christus ontferm U over ons
                                      Heer ontferm U over ons
 
Gloria: 301

 
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed van de zondag
 
Met de kinderen
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst


Schriftlezing: toevoeging aan Daniël 3 : 34-45
 
Wij zingen ‘O grote God, o goede Heer
 

Schriftlezing: Lucas 18 : 9-14
 
Wij zingen ‘O grote God, o goede Heer’
 
3.     

Leer mij belijden openbaar
te zijn een arme tollenaar,
niet roemende voor uw gericht,
dat ik veel goeds heb uitgericht,
opdat ik niet in zulk een waan
moet ongeholpen van U gaan.
 
Uitleg en verkondiging
 
Wij zingen 990
2. 3.
O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
   
4. 5.
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
   
6.  
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.
 

Mededelingen
 
DIENST VAN DE TAFEL
 


Dankgebed en voorbeden
telkens afgesloten met:
V.:     Dat bidden wij in uw Naam
G.:     Heer hoor ons
 
Inzameling van de gaven voor:

1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
 
Nodiging
 
Avondmaalsgebed

V.       De Heer is met u allen!
A.       Zijn vrede is met u!
V.       Laten wij danken de Heer, onze God!
A.       Het past ons de Heer te danken!
 
Dankzegging
eindigend met: ‘met al wat adem heeft
in de hemel en op de aarde stemmen ook wij hier in:’
 
Wij zingen 404e


Gedachtenis
 
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.
 
Vredegroet:        

V.       De vrede van Christus met u allen!
A.       Zijn vrede met u!

(We geven elkaar de vredegroet.)
 
Wij zingen 408e

 
Delen van brood en wijn
 
Dankgebed
 
Wij zingen staande 993
2. 3.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;
   
4. 5.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;
   
6. 7.
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

      (tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
 
Zending en zegen
 
G.: gezongen amen

 
                                 *******                            
                                   Na de dienst is er gelegenheid om elkaar ontmoeten
                                             en koffie, thee of limonade te drinken
 
 
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en op Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
 
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
 
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer", Schiedamseweg, Vlaardingen.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets
presenteren via de beamer?

Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :
 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:


 
Maandag 28 augustus  
Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur
   
Dinsdag 29 augustus  
Ouderensoos
Cantorij
14.00 - 16:30 uur
20:30 uur
   
Vrijdag 1 september  
Repetitie Messengers 20:00 uur
   
Zaterdag 2 september  
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur
   
Zondag 3 september  
Dienst                   10.00 uur
 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na een korte zomerstop gaan we in september weer verder met de actie voor de Vlaardingse Voedselbank.
Op 3 september a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pot of pak pastasaus in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.
 
Hartelijk dank voor de medewerking!
 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
 

Bethelbeach

Kunnen we niet naar het strand met de metro, dan halen we het strand gewoon naar Vlaardingen.
In het weekend van 9 en 10 september organiseren we als start van het seizoen de Bethelbeach.
Achter de kerk ontstaat dan aan de oever van de Vlaering een strandje, de eerste kubieke meters zand liggen al klaar.
Op deze Bethelbeach willen we onze start van het seizoen houden.
Zaterdag 9 september tussen 16.00 en 20.00 uur is iedereen op het strand van harte welkom.
Wat we nog nodig:
·         mooi weer, zo niet de kerk is open.
·         Strandstoelen en parasols?
.         Wie heeft ze te leen voor deze zaterdag en voor de zondag na de dienst?
·         Muzikanten, volleyballers.
·         Het is een american-party.
.         Dat betekent dat iedereen wat meeneemt. Frisdranken, salades, sandwiches, lekkere hapjes, hartige taarten enz.
·         Een heleboel mensen jong en oud, gemeenteleden en gasten, want we doen mee aan de kerkproeverij (zie hieronder) 
·         In kleurige kleding, want het is een Beachparty.
                  
Leuke ideeën: mail ze naar of
 

Startzondag 2017

Zondag 10 september
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.
Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’
In een open huis zijn gasten welkom.
We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Wie kun je uitnodigen?
Mensen die je kent, buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
Dus: noteer de datum en bedenk wie je/ wie u wilt uitnodigen voor deze dienst.
Wilt u/ wil je meedenken over de vormgeving van deze gastvrije dienst? Geef het mij door.
Iedereen van harte welkom.
.