Indien geleverd Indien geleverd


U kunt kerkdiensten beluisteren via de link 'Kerkdiensten' in het Extra menu hier rechts.

» Liturgie zondag 21 januari 2018 (in PDF)
 

Orde van dienst voor de viering
van zondag 21 januari 2018
Oecumenische viering
in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel


Voorgangers : Pastor Charles E.M. Duynstee, pr
  ds. Guus A.V. Fröberg
Willibrordkoor : Lia Schlärmann (dirigente)
Organist : Nel de Heer

Liturgische schikking
Thema: Recht door zee.
 
We zien een weg dwars door de zee.
De eenheid van de kerken wordt verbeeld door de verschillende bloemen die gebundeld zijn.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.


Welkom
 
Wij zingen ‘Rond het licht dat leven doet'
2. 3.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen -
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.
 
Bemoediging

V.:              Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:              die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:              die trouw is tot in eeuwigheid
g.:              die niet laat varen het werk van zijn handen
 
Groet:

V.:              De Heer zij met u
g.:              ook met u zij de Heer

Wij zingen ‘Rond het licht dat leven doet’
4. 5.
Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,-
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaart met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

                    (hierna gaan we zitten)

Gebed om ontferming
elk gebed beantwoord met:

Gloria 'Zingt jubilate'

 
2. 3.
Zingt jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!
Zingt jubilate voor de Zoon,
dat hij de hemel heeft verlaten,
dat hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
   
4.  
Zingt jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, jubilate!
 


                                               DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed van de zondag
 
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing: Exodus 15 : 1-6 en 20-22
 
Wij zingen ‘Als God ons thuisbrengt’

refrein 1e voorzang, 2e allen
Voorzang:


 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
 Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
 Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
 Gij onze vreugde.
   
Allen: Als God ons...
   
Voorzang:

 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven.
   
Allen:

 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

 
Schriftlezing: Marcus 5: 21-24 en 35-43
 
Koor: ‘Uw woord is waarheid, Heer’


 

Overdenking
 
Wij zingen ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’
2. 3.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
   
4. 5.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

                           De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen
 
                                Dienst van de Tafel
 
Gebeden:
Dankgebed en voorbeden

Inzameling van gaven voor:
1e Diaconie
2e Oecumene

Tijdens de inzameling zingt het koor
‘Groter dan ons hart’
Tekst: Huub Oosterhuis; Muziek: Antoine Oomen
 
Solo:


 
Gij die geroepen hebt  ‘Licht’ en het Licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen , tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt  ‘O mens’en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef.
   
Refrein:
 
omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien,
eer ik werd geboren.
   
Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht,
sterker dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet de dood
die alles scheidt en leeg maakt, laat niet de tweede dood over ons komen.
   
Refrein
   
Solo:
 
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
   
Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen
dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
   
Solo:
 
Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden,
wees niet niemand.
   
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
   
Refrein  
   
Solo: Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt,
   
Gij die vreugde schept in mensen, Gij die het woord tot ons
gesproken hebt dat onze ziel vervult.
   
Solo: Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
   
doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.
   
Refrein  
   
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden,
kinderen gedood; dat wij de aarde schenden en elkaar het
Licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water, doe ons zo verlangen
naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen, in Uw stad
verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd
   
Solo: Gedenk Uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
   
Refrein  

Nodiging:
Avondmaalsgebed

V.      De Heer is met u allen!
A.      Zijn vrede is met u!
V.      Laten wij danken de Heer, onze God!
A.      Het past ons de Heer te danken!
 
Dankzegging
eindigend met de woorden:
 
‘Daarom, Heer, onze God, stemmen wij van harte in
met het lied van allen die uw Naam belijden en uw Rijk verwachten,
één koor in heel uw schepping, en zingen wij U toe:’

Wij zingen


Gedachtenis

Onze Vader (oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredegroet:
Wij mogen ons verbonden weten
met de Levende en met elkaar
en wensen elkaar de Vrede van de Eeuwige:
 
De Vrede van de Eeuwige zij met u/jou en met uw/jouw geliefden. 
        (We geven elkaar de vredegroet.)
 
Wij zingen

 


Rondgang van brood en wijn

Tijdens de rondgang zingt het koor:
‘Bonum est confidere in Domino bonum sperare in Domino’
(Psalm 118:8-9. )
 
‘Het is goed te vertrouwen op de Heer en op hem te hopen.’
 
Dankgebed
 
(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
 
We zingen staande ‘Zolang wij ademhalen’


 
2. 3.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
   
4.  
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
 

 
Zending en zegen
g: gezongen amen

*****             
                     Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.

                     
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en op Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
 
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
 
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer", Schiedamseweg, Vlaardingen.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 :

 
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:

 
Zondag 21 januari  
Provider 19:00 - 20:30 uur
   
Maandag 22 januari  
klussen rond en in de kerk        09:00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 23 januari  
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jr / jongens 8-12 jr.
3e avond 'Heilige onrust'
Cantorij
14.30 - 16:30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:00 - 22:00 uur
20:30 - 22:00 uur
   
Woensdag 24 januari  
Clubs: gemengd 6-8 jr.   18:45 - 19:45 uur
   
Donderdag 25 januari  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar 
Glorious Touch
19:00 - 20:00 uur
20:00 - 22:00 uur
   
Vrijdag 26 januari  
Bethel Familie avond
Afterparty/Gemeente Café
Messengers
17:30 - 20:15 uur
20:15 - 22.00 uur
20:00 - 22:00 uur
   
Zaterdag 27 januari  
Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 uur
   
Zondag 28 januari  
Dienst
Taizégebed
Provider/tienerclub
10:00 uur
19:00 uur
19:00 - 20:30 uur
 
__________________________________________________________________________________

Bethel Familie Avond
            
Vrijdagavond 26 januari van 17.30-20.15 in de Bethelkerk. Afterparty/Gemeente Café tot 20.15-22.00 uur.
De aanmeldingen lopen gestaag door, er zijn nu al meer dan 110 deelnemers voor de BFA. Iedereen van 5 tot 100 jaar, van harte welkom bij de Singsong en het mooie concert van de van Aperen familieband JUN.
 
Mocht u voor wat voor reden dan ook niet om half zes in de Bethelkerk kunnen zijn dan is er altijd de mogelijkheid om ca.19 uur binnen te komen en van het uur met JUN te genieten.
Na het concert is er een afterparty of zo u wilt een “Gemeente Café”, en ook hier kunt u zo maar “aanwaaien” om gemeenteleden en bekenden van de BK ongedwongen te ontmoeten.
 
Voor de Amerikaanse catering van dit programmaonderdeel krijgt u bij opgave een aparte mail.
Wij zoeken voor de catering in de pauze een aantal mensen die vooraf thuis pannenkoeken willen bakken.
 
Graag aanmelden voor alle onderdelen op .
Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.ambachtoost.nl/bfa2018.


 Taizéviering

 
Zondag 28 januari, 19.00 uur      
In de Bethelkerk


We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
 
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
 
Iedereen van harte uitgenodigd!
 
Aanvang om 19.00 uur.
 
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en Ds. Guus A.V. Fröberg

 


 

 

terug