ANTWOORDEN OP DE VRAGEN A.K. ANTWOORDEN OP DE VRAGEN A.K.

Een open en gastvrije kerk

Onze wijk voelt zich open. Er zijn veel activiteiten die al direct verband en invloed hebben op de wijk zoals de ouderensoos en de koffieochtenden. Uitbreiding van deze activiteiten heeft voortdurend onze aandacht.
 

Een kerk waar de toekomst zich thuis voelt

We staan nog altijd niet voldoende open voor andere manieren van kerk zijn.
De Bethel Bijzonder diensten zijn wel anders.
Vlaardingen breed zou het goed zijn als er iets ontstaat door en met jonge mensen. Op een andere tijd dan de gewone dienst. Er kan iemand uitgenodigd worden die een goed verhaal vertelt en ook christen is. Bijvoorbeeld een sporter. Ook de muziek kan dan volledig hierop worden aangepast.
Wij als wijk willen hier wel een actieve rol in spelen.
 

Een zorgzame kerk waarin op zowel diaconaal als pastoraal gebied naar elkaar en naar mensen buiten de kerk wordt omgezien

In onze wijk wordt georganiseerd en ongeorganiseerd naar elkaar omgezien. We moeten altijd alert blijven maar er is veel betrokkenheid. Binnen kort wordt de vorm van pastoraat weer in het pastoraal team opnieuw besproken en onderzocht.
 

Een inspirerende en missionaire kerk. Een plaats voor mensen met vragen, voor mensen die zoeken naar zin en spiritualiteit

Binnen onze wijk is er ruimte voor verschillende manieren van geloven. We respecteren dat van elkaar.
 

De aanwezigheid van onderlinge verbondenheid binnen de PGtV

Hier in onze wijk gaat dat heel goed. Er waren verschillen maar nu is de wijk een mooi geheel. Vanuit die ervaring staan we open om andere wijken, als ze dat willen, te ondersteunen. Ook kunnen andere wijken ons tot steun zijn. We willen zeker ook samenwerken met andere wijken bij projecten en initiatieven. Soms doen we dat al. In de toekomst wordt dat alleen nog maar belangrijker.
 

Een lerende gemeenschap

Er zal toerusting nodig zijn, dit is een taak van de kerk. Het kan financieel ondersteund worden door de C.v.K. Leren heeft vele vormen. In de wijk kan er toerusting zijn maar ook Vlaardingen breed zijn er mogelijkheden. Voor een aantal leerprojecten is het zelfs goed die Vlaardingen breed te organiseren.
 

Meer éénheid/één kerkenraad

De AK gaat over bovenwijkse zaken. Hier vragen wij ons af of één kerkenraad voordelen heeft. Er zijn verschillende meningen. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn en er langzaam naar toe groeien. Nu is het nog te vroeg hiervoor. Wij zien één kerkenraad als een sluitstuk, over een heel aantal jaren. En dan nog alleen als de situatie erom vraagt.
 

Organisatie en structuur. Team van predikanten en kerkelijk werkers

Pastorale zorg willen we graag gekoppeld hebben aan de wijken. Er kan dan een blijvende band opgebouwd worden met mensen die aandacht nodig hebben. Wat wel kan is gavengericht werken, iemand van de pastores kan misschien heel goed met jeugd werken, anderen misschien meer met ouderen of zieken. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over de zorg.
 

Pastoraal assistenten

Dat vind men een goede zaak, mits deze mensen goed opgeleid worden. Ook moet de gemeente weten dat deze assistenten namens de kerk komen. Deze mensen moeten als zodanig worden voorgesteld worden aan de gemeente.
Het zou goed zijn daarvoor alvast cursussen op te zetten.
 

Pastoraat

Wij zijn heel blij dat er in onze wijk veel naar elkaar wordt omgezien. Dat is de basis van pastoraat. Veel mensen doen dit met of zonder officiële taak. Zoals al eerder gezegd houdt het pastoraal team zich hier ook mee bezig.
 

De Windwijzer

Over de Windwijzer wordt in onze wijkgemeente positief gedacht. Dat is in het verleden anders geweest. Vanuit de Windwijzer kunnen de wijken geholpen worden om projecten op te zetten. De samenwerking is goed maar kan nog beter. Hieraan moet gewerkt worden.
 

Kerkgebouwen/gebouwen

In onze wijk hechten we aan ons kerkgebouw, we willen het ook liefst openhouden. Een vaste plek is belangrijk. Om wat meer inkomsten te verkrijgen zou er meer verhuurd kunnen worden. Maar dit kan niet ten koste gaan van activiteiten van de wijkgemeente. Er is discussie over waar wel of niet aan verhuurd kan worden. Die visie zal ook per wijk verschillen. Het kan niet ten koste gaan van de identiteit van onze gemeente.
 

Spanningsveld tussen AK en CvKR

Een betere samenwerking is gewenst.
 

Financiën

Als wijken moeten we solidair zijn met elkaar, ook wat de financiën betreft. In de toekomst zullen we met minder mensen zijn. Hiermee moeten we zo positief mogelijk mee omgaan. Wijken die minder inkomen hebben moeten worden gesteund door wijken die een groter inkomen hebben, zonder dat de exacte cijfers voor iedereen bekend hoeven te zijn.
 
terug